Aanpassing van grenswaarden voor blootstelling aan chemische stoffen en wijziging ARAB

Koninklijk besluit van 16 november 2023 tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk, wat de chemische, kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische agentia en agentia met hormoonontregelende eigenschappen betreft en tot opheffing van artikel 723bis15 van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming

Date announcement

Date publication

Wil je verder lezen?

Login met uw Prebes account of
word lid voor €95 per jaar.