Wetgeving

Alle up-to-date wetgeving vanaf 2010

Er zijn 1912 resultaten
Titel Thema Aangekondigd Oplopend sorteren Gepubliceerd Dekking
Arbeidshygiëne, Chemische kankerverwekkende mutagene en reprotoxische agentia Federaal België
Arbeidshygiëne, Biologische agentia, Coronavirus Covid-19 Federaal België
Algemeen, Standaarden en normen Europa
Algemeen, Standaarden en normen Europa
Koninklijk Besluit van 17 december 2021 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 5 juli 2021 betreffende de uitvoering van de snelle antigeentesten, de staalafname, evenals de…
Arbeidshygiëne, Biologische agentia, Coronavirus Covid-19 Federaal België
Arbeidsveiligheid, Algemeen arbeidsveiligheid, Verkeersveiligheid Europa
Arbeidshygiëne, Chemische kankerverwekkende mutagene en reprotoxische agentia Europa
Gezondheid, Ziekteverzuim en re-integratie Federaal België
Oproep tot het behalen van het federaal geschiktheidsattest voor kandidaat-brandweermannen (basiskader)
Arbeidsveiligheid, Arbeidsplaatsen, Brandpreventie Federaal België
Verlenging van de geldigheid van het federaal geschiktheidsattest voor het deel fysieke geschiktheidsproeven (basiskader en middenkader en hoger kader)
Arbeidsveiligheid, Arbeidsplaatsen, Brandpreventie Federaal België
Gezondheid, Beroepsziekten, Arbeidshygiëne, Biologische agentia, Coronavirus Covid-19 Federaal België
Collectieve arbeidsovereenkomst nr.149/2 van 7 december 2021 betreffende aanbevolen of verplicht telewerk omwille van de coronacrisis
Arbeidshygiëne, Biologische agentia, Coronavirus Covid-19, Ergonomie, Beeldschermwerk, Telewerk Federaal België
Koninklijk besluit van 4 december 2021 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 28 oktober 2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de…
Arbeidshygiëne, Biologische agentia, Coronavirus Covid-19 Federaal België
Raadpleging van het publiek over het ontwerp van het nationaal actieplan hormoonverstoorders (NAPED)
Arbeidshygiëne, Algemeen arbeidshygiëne Federaal België
Mededeling van de Commissie over de toepassing van de richtlijn betreffende de milieueffectbeoordeling (Richtlijn 2011/92/EU van het Europees Parlement en de Raad, zoals gewijzigd bij Richtlijn…
Milieu, Algemeen milieu, Vergunningen Europa
Arbeidsveiligheid, Algemeen arbeidsveiligheid, Gevaarlijke stoffen Waals Gewest
Arbeidsveiligheid, Algemeen arbeidsveiligheid, Gevaarlijke stoffen Waals Gewest
Koninklijk besluit van 2 december 2021 tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juli 2019 tot uitvoering van de afdeling 1 van het hoofdstuk 2 van de wet van 21 december 2018 houdende…
Algemeen, Basisbegrippen en actoren, Bijzondere werknemers / werknemerscategorieën, Stagaires, Arbeidsveiligheid, Arbeidsongevallen Federaal België
Nieuwe Belgische normen - november 2021
Algemeen, Standaarden en normen Federaal België
Koninklijk besluit van 27 november 2021 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 28 oktober 2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de…
Arbeidshygiëne, Biologische agentia, Coronavirus Covid-19 Federaal België
Ontwerp koninklijk besluit betreffende de bijzondere preventiemaatregelen op het werk in geval van een epidemie of pandemie
Arbeidshygiëne, Biologische agentia, Coronavirus Covid-19 Federaal België
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 november 2021 betreffende de steun om te voldoen aan de normen van de lage-emissiezone
Milieu, Klimaat Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Wet van 25 november 2021 houdende fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit
Milieu, Klimaat, Energie Federaal België
Ministerieel besluit van de Federale Overheid van 23 november 2021 houdende verlenging van de maatregelen van het ministerieel besluit van 12 mei 2021 houdende de voorlopige bepaling van de…
Arbeidshygiëne, Biologische agentia, Coronavirus Covid-19 Federaal België
Verordening (EU) 2021/2045 van de Commissie van 23 november 2021 tot wijziging van bijlage XIV bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en…
Arbeidshygiëne, Chemische kankerverwekkende mutagene en reprotoxische agentia, Chemische agentia Europa

Niet gevonden wat je zocht?

Stel dan hier je vraag!