Wetgeving

Alle up-to-date wetgeving vanaf 2010
Er zijn 1731 resultaten
Titel Thema Aangekondigd Oplopend sorteren Gepubliceerd Dekking
Verordening (EU) 2021/836 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2021 tot wijziging van Besluit nr. 1313/2013/EU betreffende een Uniemechanisme voor civiele bescherming
Arbeidsveiligheid, Noodplan Europa
Ministerieel besluit van de Federale Overheid van 12 mei 2021 houdende de voorlopige bepaling van de voorwaarden voor het op de markt brengen van luchtzuiveringssystemen in het kader van de…
Arbeidshygiëne, Biologische agentia, Coronavirus Covid-19 Federaal België
Koninklijk besluit van 11 mei 2021 tot uitvoering van artikel 3, § 2, van de wet van 22 december 2020 houdende diverse maatregelen met betrekking tot snelle antigeentesten en de registratie en…
Arbeidshygiëne, Biologische agentia, Coronavirus Covid-19 Federaal België
Ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijk gewest van 6 mei 2021 houdende wijziging van de ordonnantie van 14 juni 2012 betreffende afvalstoffen, van het Wetboek van 25 maart 1999 van…
Milieu, Afval en materialen Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid van 6 mei 2021 tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 januari 2011 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december…
Milieu, Technologie en technieken Vlaams Gewest
Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 4 mei 2021 tot bepaling van bijkomende maatregelen naast degene die bepaald zijn door de Minister van Binnenlandse…
Arbeidshygiëne, Biologische agentia, Coronavirus Covid-19 Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Overeenkomst tussen de regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie betreffende samenwerking inzake het veilige en…
Arbeidshygiëne, Omgevingsfactoren en fysische agentia, Ioniserende straling Europa
Nieuwe Belgische normen - april 2021
Algemeen, Standaarden en normen Federaal België
Verordening (EU) 2021/783 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2021 tot vaststelling van een programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE) en tot intrekking van Verordening (EU…
Milieu, Algemeen milieu, Lucht en geur Europa
Ministerieel besluit van de Federale Overheid van 24 april 2021 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het…
Arbeidshygiëne, Biologische agentia, Coronavirus Covid-19 Federaal België
Uitvoeringsverordening (EU) 2021/664 van de Commissie van 22 april 2021 inzake een regelgevingskader voor U-space
Arbeidsveiligheid, Algemeen arbeidsveiligheid, Verkeersveiligheid Europa
De Waalse overheidsdienst en het Brussels Hoofdstedelijk gewest publiceren : RID in voege op 1 januari 2021. - Reglement betreffende het internationaal vervoer van gevaarlike goederen per spoor…
Algemeen, Basisbegrippen en actoren, Wetgeving, Arbeidsveiligheid, Algemeen arbeidsveiligheid, Verkeersveiligheid Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijk gewest van 15 april 2021 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 7 september 2018 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals…
Milieu, Lucht en geur Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Bureau voor Normalisatie (NBN) Registratie van Belgische normen
Algemeen, Standaarden en normen Federaal België
Mededeling van de Commissie — Richtsnoeren voor een gemeenschappelijke invulling van het begrip “milieuschade” zoals gedefinieerd in artikel 2 van Richtlijn 2004/35/EG van het Europees Parlement…
Milieu, Algemeen milieu Europa
Wet van 2 april 2021 inzake antigeen- en zelftesting
Arbeidshygiëne, Biologische agentia, Coronavirus Covid-19 Federaal België
Koninklijk besluit van 2 april 2021 tot uitvoering van artikel 10/2 van de wet van 22 december 2020 houdende diverse maatregelen met betrekking tot snelle antigeentesten en de registratie en…
Arbeidshygiëne, Biologische agentia, Coronavirus Covid-19 Federaal België
Decreet van de Vlaamse Overheid van 2 april 2021 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 24 maart 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de…
Arbeidshygiëne, Biologische agentia, Coronavirus Covid-19 Vlaams Gewest
De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme heeft bij besluit van 2 april 2021 het modelformulier voor de aanvraag van een bodemattest vastgesteld
Milieu, Bodem Vlaams Gewest
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 april 2021 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs
Arbeidsveiligheid, Algemeen arbeidsveiligheid, Verkeersveiligheid Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 april 2021 houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 juli 2020 houdende maatregelen inzake…
Arbeidshygiëne, Biologische agentia, Coronavirus Covid-19 Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 april 2021 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 juli 2019 tot vaststelling van de formulieren…
Milieu, Vergunningen Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 april 2021 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 december 2013 tot vaststelling van de…
Milieu, Vergunningen Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Bureau voor Normalisatie (NBN) Registratie van Belgische normen
Algemeen, Standaarden en normen Federaal België
Wet van 28 maart 2021 houdende toekenning van een recht op klein verlet voor werknemers met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus COVID-19
Arbeidshygiëne, Biologische agentia, Coronavirus Covid-19 Federaal België

Niet gevonden wat je zocht?

Stel dan hier je vraag!