Wetgeving

Alle up-to-date wetgeving vanaf 2010

Er zijn 2452 resultaten
Titel Thema Aangekondigd Oplopend sorteren Gepubliceerd Dekking
Koninklijk besluit van 24 april 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk wat betreft de…
Federaal België
Koninklijk besluit van 24 april 2014 tot wijziging van diverse bepalingen inzake welzijn op het werk
Federaal België
Decreet van het Waalse Gewest van 24 april 2014 tot opheffing van de artikelen 1 tot 128 en 129quater tot 184 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Patrimonium en Energie…
Waals Gewest
Verordening (EU) nr. 517/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 842/2006
Europa
Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 2006/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 betreffende machines en tot wijziging van Richtlijn 95/…
Europa
Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 89/686/EEG van de Raad van 21 december 1989 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten betreffende…
Europa
Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 95/16/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 juni 1995 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der…
Europa
Koninklijk besluit van 10 april betreffende de preventie van psychosociale risico’s op het werk
Federaal België
Uitvoeringsbesluit 2015/217 van de commissie van 10 april 2014 houdende toestemming voor de lidstaten om bepaalde afwijkingen vast te stellen krachtens Richtlijn 2008/68/EG van het Europees…
Europa
Decreet van de Vlaamse Regering van 4 april 2014 houdende aanpassing van het decreet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders
Vlaams Gewest
Wet van 28 maart 2014 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk wat de gerechtelijke…
Federaal België
Decreet van 28 maart 2014 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming
Vlaams Gewest
Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen
Federaal België
Ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijk gewest van 27 maart 2014 houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het…
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Richtlijn 2014/27/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 tot wijziging van de Richtlijnen 92/58/EEG, 92/85/EEG, 94/33/EG en 98/24/EG van de Raad en Richtlijn 2004/37/EG…
Europa
Ministerieel besluit van 21 maart 2014 tot vastlegging van de minimale inhoud van het logboek van klimaatregelingssystemen
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ministerieel besluit van 21 maart 2014 tot vastlegging van de voorschriften met betrekking tot het minimaal onderhoud van de klimaatregelingssystemen in het kader van de reglementering…
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 maart 2014 betreffende de toekenning van premies voor de uitvoering van bodemonderzoeken en behandelingswerken van weesverontreiniging…
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Koninklijk besluit van 19 maart 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 maart 2003 tot vaststelling van de wijze en van de termijn van aangifte van een arbeidsongeval
Federaal België
Bureau voor Normalisatie (NBN). Registratie van Belgische normen
Federaal België
Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 94/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 maart 1994 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de…
Europa
Decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 31 januari 2014 houdende instemming met het verdrag nr. 189 inzake waardig werk voor het huispersoneel, aangenomen door de Internationale…
Vlaams Gewest
Besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Energie van 10 maart 2014 houdende de vaststelling van het Compendium voor Monsterneming en Analyse
Vlaams Gewest
Koninklijk besluit van 9 maart 2014 tot wijziging van een aantal bepalingen inzake interne diensten en eerste hulp met betrekking tot lichte ongevallen en bijscholing van hulpverleners
Federaal België
Het koninklijk besluit van 9 maart 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 maart 2002 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de…
Federaal België

Niet gevonden wat je zocht?

Stel dan hier je vraag!