Wetgeving

Alle up-to-date wetgeving vanaf 2010

Er zijn 2126 resultaten
Titel Aflopend sorteren Thema Aangekondigd Gepubliceerd Dekking
Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/11 van de Commissie van 29 oktober 2019 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling,…
Gezondheid Europa
Arbeidshygiëne, Chemische kankerverwekkende mutagene en reprotoxische agentia, Kankerverwekkende mutagene en reprotoxische agentia Europa
Ministerieel besluit van de Federale Overheid van 25 augustus 2021 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het…
Arbeidshygiëne, Biologische agentia, Coronavirus Covid-19 Federaal België
Algemeen, Standaarden en normen Europa
Algemeen, Standaarden en normen Europa
Richtlijn (EU) 2019/1831 van de Commissie van 24 oktober 2019 tot vaststelling van een vijfde lijst van indicatieve grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling uit hoofde van Richtlijn 98/24/…
Gezondheid Europa
Algemeen, Standaarden en normen Europa
Verordening (EU) 2020/171 van de Commissie van 6 februari 2020 tot wijziging van bijlage XIV bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en…
Gezondheid Europa
Technisch reglement van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Contrôle van 19 februari 2020 houdende de modaliteiten en frequenties voor de klinische audits in medisch-radiologische…
Federaal België
Technisch reglement van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Contrôle van 19 februari 2020 houdende de aanvaardbaarheidscriteria voor medisch-radiologische uitrusting die gebruik maakt van…
Federaal België
Technisch reglement van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle van 19 februari 2020 houdende de aanvaardbaarheidscriteria voor medisch-radiologische uitrusting die gebruikt maakt van…
Federaal België
Technisch reglement van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle van 19 februari 2020 houdende de aanvaardbaarheidscriteria voor gammacamera's voor gebruik in de medische of niet-…
Federaal België
Technisch reglement van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle van 19 februari 2020 houdende de modaliteiten voor de klinische audits in medisch-radiologische installaties waar medisch-…
Federaal België
Technisch reglement van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle van 19 februari 2020 houdende de aanvaardbaarheidscriteria voor activiteitsmeters voor gebruik in de nucleaire geneeskunde…
Federaal België
Technisch reglement van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle van 19 februari 2020 houdende de aanvaardbaarheidscriteria voor PET-scanners voor gebruik in de medische of niet-medische…
Federaal België
Technisch reglement van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle van 19 februari 2020 houdende diagnostische referentieniveaus in radiodiagnose met röntgenstraling
Federaal België
Technisch reglement van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle van 19 februari 2020 houdende de modaliteiten van de periodieke dosisstudies voor de patiënt in radiodiagnose met…
Federaal België
Technisch reglement van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle van 19 februari 2020 houdende de modaliteiten van de periodieke dosisstudies voor de patiënt in de nucleaire geneeskunde…
Federaal België
Technisch reglement van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle van 19 februari 2020 houdende diagnostische referentieniveaus in nucleaire geneeskunde
Federaal België
Technisch reglement van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle van 19 februari 2020 houdende de vaststelling van de inhoud en vorm van het activiteitsverslag van de erkende deskundige…
Federaal België
Technisch reglement van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle van 19 februari 2020 houdende de vaststelling van de modaliteiten van de omschrijving van de organisatie van de medische…
Federaal België
Technisch reglement van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle van 19 februari 2020 houdende de vaststelling van de toekenningsbarema voor activiteiten permanente vorming van de erkende…
Federaal België
Technisch reglement van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Contrôle van 19 februari 2020 betreffende de opleidingsprogramma's voor de agenten voor de stralingsbescherming
Federaal België
Koninklijk besluit van 27 mei 2020 houdende bekrachtiging en opheffing van de bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie (NBN)
Algemeen, Basisbegrippen en actoren, Standaarden en normen Federaal België
Bureau voor Normalisatie (NBN). — Publicatie ter kritiek
Federaal België

Niet gevonden wat je zocht?

Stel dan hier je vraag!