Wetgeving

Alle up-to-date wetgeving vanaf 2010

Er zijn 2452 resultaten
Titel Thema Aflopend sorteren Aangekondigd Gepubliceerd Dekking
Bureau voor Normalisatie (NBN) Registratie van Belgische normen
Federaal België
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juli 2012 betreffende de elektronische procedure in het kader van de aflevering van milieuvergunningen en -attesten door het Brussels…
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Wet van 22 april 2012 ter bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen
Federaal België
Mededeling 2012/C 256/01 van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 2006/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 betreffende machines en tot wijziging van…
Europa
Besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2012 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende…
Vlaams Gewest
Besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2012 houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 oktober 1998 betreffende de kwaliteitsbewaking, het recht van voorkoop en het…
Vlaams Gewest
Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 94/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 maart 1994 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de…
Europa
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 juni 2012 tot bepaling van de voorschriften voor de tenuitvoerlegging van de sorteerplicht voor producenten of -houders van afvalstoffen…
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 juni 2012 betreffende de registratie van ophalers en vervoerders van niet-gevaarlijke niet-huishoudelijke afvalstoffen
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 6 juli 2012 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren
Vlaams Gewest
Ordonnantie van Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 14 juni 2012 betreffende afvalstoffen
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Koninklijk besluit van 4 juni 2012 betreffende de thermische omgevingsfactoren
Federaal België
Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke…
Europa
ECHA heeft 13 nieuwe zeer zorgwekkende stoffen op de kandidaatlijst voor authorisatie geplaatst. Al deze stoffen werden ingedeeld als carcinogeen, mutageen of giftig voor de voortplanting. In…
Europa
Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 2006/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 betreffende machines en tot wijziging van Richtlijn 95/…
Europa
Besluit van de minister van Economie, K.M.O., Middenstand en Energie van 22 mei 2012 tot erkenning van organismen voor de controle van de elektrische installaties
Federaal België
Koninklijk besluit van 26 april 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu…
Federaal België
Koninklijk Besluit van 14 mei 2012 tot wijziging van het KB van 23 december 1998 inzake uitrusting van zeeschepen en tot wijziging van het KB van 20 juli 1973 houdende zeevaartinspectiereglement…
Federaal België
Decreet van het Waals Gewest van 10 mei 2012 tot omzetting van Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van…
Waals Gewest
Ministerieel besluit van 23 april 2012 houdende de goedkeuring van het compendium voor de monsterneming, meting en analyse van lucht (LUC)
Vlaams Gewest
Besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen
Vlaams Gewest
Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2012 tot wijziging van artikel 4.3.2, 4.5.3, 6.1.1.4, 6.1.3.1, 12.3 en bijlage 5.2.4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot…
Vlaams Gewest
Ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijk gewest van 10 mei 2012 betreffende de afstemming van de milieuwetgeving op de Richtlijn 2008/99/EG inzake de bescherming van het milieu door middel…
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2012 inzake verhandelbare emissierechten voor broeikasgassen voor vaste installaties en de inzet van flexibele mechanismen
Vlaams Gewest
Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 november 1968 houdende vaststelling van de procedure bij de onderzoeken de commodo et incommodo…
Vlaams Gewest

Niet gevonden wat je zocht?

Stel dan hier je vraag!