Wetgeving

Alle up-to-date wetgeving vanaf 2010

Er zijn 2156 resultaten
Titel Thema Aangekondigd Gepubliceerd Aflopend sorteren Dekking
Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de raad van 8 juni 2011 betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (…
Europa
Koninklijk besluit van 1 juli 2011 tot uitvoering van de artikelen 16, 13°, 17, 20, 63, 70 en 88 van het Sociaal Strafwetboek en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 2…
Federaal België
Het Koninklijk besluit van 4 juli 2011 tot aanpassing van de regelgeving betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang…
Federaal België
Besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, natuur en cultuur van 28 juni 2011betreffende de keuring van de binneninstallatie en de privéwaterafvoer
Vlaams Gewest
Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 2006/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 betreffende machines en tot wijziging van Richtlijn 95/…
Europa
Ministerieel besluit van 20 juli 2011 tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 oktober 2004 houdende vaststelling van de wijze waarop de gegevens ten behoeve van de databank inzake woon…
Federaal België
Omzendbrief ICM/DGH/2010/2 van het ministerie van Volksgezondheid : de inschakeling in de dringende geneeskundige hulpverleningsketen van automatische externe defibrillatoren (AED) op publieke…
Federaal België
Richtlijn 2011/70/Euratom van de Raad van 19 juli 2011 tot vaststelling van een communautair kader voor een verantwoord en veilig beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval
Europa
Besluit van de minister van Leefmilieu, Natuur en Energie van 25 juli 2011 houdende de goedkeuring van het compendium voor de monsterneming, meting en analyse in het kader van bodembescherming (…
Federaal België
Wet van 27 juli 2011 tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het…
Federaal België
Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen…
Europa
Besluit van de Vlaamse Regering van 20 mei 2011 houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 houdende algemene bepalingen over het energiebeleid
Vlaams Gewest
Ministeriële omzendbrief van 17 augustus 2011 van de minister van Binnenlandse Zaken betreffende de veiligheids- en identificatiemarkering van de voertuigen van meer dan 2,5 ton, van de…
Federaal België
Wet van 28 juli 2011 tot bepaling van de drempel van toepassing voor de instelling van de ondernemingsraden of de vernieuwing van hun leden ter gelegenheid van de sociale verkiezingen van het…
Federaal België
Omzendbrief LNE 2011/1 van 22 juli 2011 — Milieueffectbeoordeling en vergunningverlening voor bepaalde projecten ten gevolge van het arrest van het Hof van Justitie van 24 maart 2011 (C-435/09,…
Federaal België
Wet van 13 augustus 2011 tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, om aan elkeen die wordt verhoord en aan elkeen wiens…
Federaal België
Koninklijk besluit van 13 augustus 2011 betreffende de vermelding van het energieverbruik en het verbruik van andere hulpbronnen op de etikettering en in de standaardproductinformatie van…
Federaal België
Besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2011 tot uitvoering van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de diepe ondergrond en tot wijziging van diverse besluiten
Vlaams Gewest
Koninklijk besluit van 13 augustus 2011 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 2008 betreffende het op de markt brengen van machines met betrekking tot machines voor de…
Federaal België
Wet van 28 juli 2011 tot wijziging van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen van het jaar 2008
Federaal België
Wet van 28 juli 2011 tot wijziging van de wet van 4 december 2007 tot regeling van de gerechtelijke beroepen ingesteld in het kader van de procedure aangaande de sociale verkiezingen van het…
Federaal België
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 5 mei 2011 houdende wijziging van meerdere uitvoeringsbesluiten van de ordonnantie van 7 juni 2007 betreffende de energieprestatie en het…
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Besluit van 10 augustus 2011 van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle houdende de vaststelling van de risicozones en de zones bedoeld in respectievelijk de artikelen 4 en 70 van het…
Federaal België
Koninklijk besluit van 12 september 2011 tot vaststelling van de berekeningswijze van het gemiddelde van de uitzendkrachten die door een gebruiker worden tewerkgesteld
Federaal België
Vlaams Milieubeleidsplan 2011-2015 (MINA-plan 4)
Vlaams Gewest

Niet gevonden wat je zocht?

Stel dan hier je vraag!