Wetgeving

Alle up-to-date wetgeving vanaf 2010

Er zijn 2452 resultaten
Titel Thema Aangekondigd Aflopend sorteren Gepubliceerd Dekking
Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke…
Europa
Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 89/686/EEG van de Raad van 21 december 1989 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende…
Europa
Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 89/686/EEG van de Raad van 21 december 1989 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten betreffende…
Europa
Mededeling 2012/C 361/01 van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 94/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 maart 1994 inzake de onderlinge aanpassing van de…
Europa
Besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2011 tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan ouderenvoorzieningen en centra voor herstelverblijf moeten voldoen en tot…
Vlaams Gewest
Wet van 1 maart 1998 houdende instemming met de Overeenkomst nr. 128 betreffende uitkeringen inzake invaliditeit, ouderdom en nagelaten betrekkingen, aangenomen te Genève op 29 juni 1967 door de…
Arbeidsveiligheid Federaal België
Technische specificaties voor de chemische analyse van (fysisch-) chemische parameters en beoordeling van de analyseresultaten in functie van de monitoring van de watertoestand krachtens…
Federaal België
Wet van 6 maart 2002 houdende instemming met de wijziging van het Verdrag van Bazel inzake de beheersing van de grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering…
Milieu Federaal België
Bureau voor Normalisatie (NBN). Registratie van Belgische normen
Federaal België
Koninklijk besluit van 3 februari 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2005 betreffende levensmiddelenhygiëne met betrekking tot het medisch attest
Federaal België
Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 2006/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 betreffende machines en tot wijziging van Richtlijn 95/…
Europa
Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 2006/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 betreffende machines en tot wijziging van Richtlijn 95/…
Europa
Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 2006/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 betreffende machines en tot wijziging van Richtlijn 95/…
Europa
Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 2006/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 betreffende machines en tot wijziging van Richtlijn 95/…
Europa
Ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijk gewest van 24 april 2007 houdende instemming met de Conventie nr. 159 betreffende de beroepsrevalidatie en werkgelegenheid van personen met een…
Algemeen, Basisbegrippen en actoren, Bijzondere werknemers / werknemerscategorieën Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Wet van 3 juni 2007 houdende instemming met het Verdrag nr. 161 betreffende de bedrijfsgezondheidsdiensten, aangenomen te Genève op 26 juni 1985 door de Algemene Conferentie van de…
Federaal België
Wet van 3 juni 2007 houdende instemming met het Verdrag nr. 155 betreffende arbeidsveiligheid, gezondheid en het arbeidsmilieu, aangenomen te Genève op 22 juni 1981 door de Algemene Conferentie…
Federaal België
Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de minimumvoorschriften inzake veiligheid en…
Europa
Besluit van de minister van Economie, K.M.O., Middenstand en Energie van 22 mei 2012 tot erkenning van organismen voor de controle van de elektrische installaties
Federaal België
Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen…
Europa
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 5 mei 2011 houdende wijziging van meerdere uitvoeringsbesluiten van de ordonnantie van 7 juni 2007 betreffende de energieprestatie en het…
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Koninklijk besluit van 20 mei 2011 tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 maart 2002 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico’s…
Federaal België
Besluit van de Vlaamse Regering van 20 mei 2011 houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 houdende algemene bepalingen over het energiebeleid
Vlaams Gewest
Vlaams Milieubeleidsplan 2011-2015 (MINA-plan 4)
Vlaams Gewest
Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de raad van 8 juni 2011 betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (…
Europa

Niet gevonden wat je zocht?

Stel dan hier je vraag!