Wetgeving

Alle up-to-date wetgeving vanaf 2010

Er zijn 311 resultaten
Titel Thema Aangekondigd Oplopend sorteren Gepubliceerd Dekking
Koninklijk Besluit van 17 december 2021 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 5 juli 2021 betreffende de uitvoering van de snelle antigeentesten, de staalafname, evenals de…
Arbeidshygiëne, Biologische agentia, Coronavirus Covid-19 Federaal België
Collectieve arbeidsovereenkomst nr.149/2 van 7 december 2021 betreffende aanbevolen of verplicht telewerk omwille van de coronacrisis
Arbeidshygiëne, Biologische agentia, Coronavirus Covid-19, Ergonomie, Beeldschermwerk, Telewerk Federaal België
Koninklijk besluit van 4 december 2021 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 28 oktober 2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de…
Arbeidshygiëne, Biologische agentia, Coronavirus Covid-19 Federaal België
Mededeling van de Commissie over de toepassing van de richtlijn betreffende de milieueffectbeoordeling (Richtlijn 2011/92/EU van het Europees Parlement en de Raad, zoals gewijzigd bij Richtlijn…
Milieu, Algemeen milieu, Vergunningen Europa
Koninklijk besluit van 27 november 2021 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 28 oktober 2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de…
Arbeidshygiëne, Biologische agentia, Coronavirus Covid-19 Federaal België
Ontwerp koninklijk besluit betreffende de bijzondere preventiemaatregelen op het werk in geval van een epidemie of pandemie
Arbeidshygiëne, Biologische agentia, Coronavirus Covid-19 Federaal België
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 november 2021 betreffende de steun om te voldoen aan de normen van de lage-emissiezone
Milieu, Klimaat Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Wet van 25 november 2021 houdende fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit
Milieu, Klimaat, Energie Federaal België
Ministerieel besluit van de Federale Overheid van 23 november 2021 houdende verlenging van de maatregelen van het ministerieel besluit van 12 mei 2021 houdende de voorlopige bepaling van de…
Arbeidshygiëne, Biologische agentia, Coronavirus Covid-19 Federaal België
Koninklijk besluit van 19 november 2021 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 28 oktober 2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de…
Arbeidshygiëne, Biologische agentia, Coronavirus Covid-19 Federaal België
Politiebesluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 15 november 2021 tot behoud van bepaalde sanitaire restricties ter bestrijding van COVID-19 en houdende de…
Arbeidshygiëne, Biologische agentia, Coronavirus Covid-19 Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Besluit (EU) 2021/2053 van de Commissie van 8 november 2021 betreffende het sectorale referentiedocument betreffende de beste milieubeheerpraktijken, sectorale milieuprestatie-indicatoren en…
Milieu, Technologie en technieken Europa
Besluit (EU) 2021/2054 van de Commissie van 8 november 2021 betreffende het sectorale referentiedocument betreffende de beste milieubeheerpraktijken, milieuprestatie-indicatoren en benchmarks…
Milieu, Technologie en technieken Europa
Wet van 29 oktober 2021 houdende instemming met het wetgevend samenwerkingsakkoord van 28 oktober 2021 strekkende tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 tussen de Federale…
Arbeidshygiëne, Biologische agentia, Coronavirus Covid-19 Federaal België
Decreet van de Vlaamse Overheid van 29 oktober 2021 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 28 oktober 2021 strekkende tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021…
Arbeidshygiëne, Biologische agentia, Coronavirus Covid-19 Vlaams Gewest
Ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid van 29 oktober 2021 houdende de organisatie van een derde call voor het indienen van steunaanvragen voor middelgrote installaties op basis van zonne…
Milieu, Klimaat, Energie Vlaams Gewest
Koninklijk besluit van 28 oktober 2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie…
Arbeidshygiëne, Biologische agentia, Coronavirus Covid-19 Federaal België
Koninklijk besluit van 28 oktober 2021 houdende de afkondiging van de epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie
Arbeidshygiëne, Biologische agentia, Coronavirus Covid-19 Federaal België
Samenwerkingsakkoord van 28 oktober 2021 strekkende tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de…
Arbeidshygiëne, Biologische agentia, Coronavirus Covid-19 Federaal België
Decreet van de Vlaamse Overheid van 22 oktober 2021 tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat een verbod op de plaatsing of vervanging van een stookolieketel betreft
Milieu, Klimaat, Energie Vlaams Gewest
Besluit van de Vlaamse Regering van 22 oktober 2021 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun…
Milieu, Klimaat, Lucht en geur Vlaams Gewest
Ministerieel besluit van de Vlaamse Regering van 20 oktober 2021 tot uitvoering van een call voor de toekenning van steun aan ondernemingen om materiaalkringlopen te sluiten
Milieu, Afval en materialen Vlaams Gewest
Ministerieel omzendbrief van de Brusselse Overheid van 18 oktober 2021 over de toepassing van artikel 2.2.23, § 2 van de Ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht,…
Milieu, Energie Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Uitvoerend samenwerkingsakkoord van 15 oktober 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke…
Arbeidshygiëne, Biologische agentia, Coronavirus Covid-19 Federaal België
Besluit van de Vlaamse Regering van 15 oktober 2021 houdende de verlenging van de civiele noodsituatie en van de termijn van de afwijkingsregeling, zoals vastgesteld bij het besluit van de…
Arbeidshygiëne, Biologische agentia, Coronavirus Covid-19 Vlaams Gewest

Niet gevonden wat je zocht?

Stel dan hier je vraag!