Natuurlijk voorkomende radioactieve materialen (NORM)

Sommige industrietakken gebruiken grondstoffen die relatief rijk zijn aan natuurlijke radioactieve stoffen zoals uranium en thorium. Specifieke industriële processen kunnen leiden tot een accumulatie van deze radioactieve stoffen op bepaalde delen van de installaties of in de reststoffen van de productie. Deze natuurlijk voorkomende radioactieve materialen (NORM) kunnen een significant blootstellingrisico aan radioactiviteit veroorzaken voor de werknemers die deze materialen behandelen. Zij kunnen ook een niet verwaarloosbare impact op het milieu hebben.
In de context van deze problematiek bepaalt het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) de risicosectoren. De bedrijven uit deze sectoren zijn verplicht een aangiftedossier aan het FANC over te maken, hetgeen toelaat het blootstellingrisico aan natuurlijke straling in te schatten. Indien dit risico significant is, kan het FANC eisen dat het bedrijf geschikte beschermings- of toezichtsmaatregelen neemt.
Een beperkte lijst van risicosectoren werd al in het Koninklijk Besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende straling (ARBIS) gepubliceerd. Op basis van de tijdens de afgelopen jaren verzamelde informatie en gegevens en op basis van de internationale terugkoppeling, heeft het FANC beslist een nieuwe lijst van risicosectoren te publiceren. Deze lijst werd in het Belgisch Staatsblad van 30 maart 2012 gepubliceerd. Het FANC heeft daarom ook het informatiedossier over de problematiek van de natuurlijk voorkomende radioactieve materialen op haar website geactualiseerd. Dit dossier bevat onder andere technische fiches die voor elke betrokken sector informatie over de belangrijkste risicoprocessen en materialen geven.

Wil je verder lezen?

Login met uw Prebes account of
word lid voor €95 per jaar.